Maart 2020
 
 
 
Historische Vereniging Haerlem

Mail niet leesbaar? Klik hier

img
Coronavirus
img
 
 
 
Met oog op vragen uit de vereniging zelf, de nieuwe RIVM protocollen en aanpalende maatregelen van het kabinet heeft het bestuur de vraag gewogen, of aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Wij zijn van mening dat zulks inderdaad voor een vereniging als de onze, wenselijk is. Daarom zullen we de komende twee weken onze bijeenkomsten en lezingen in het kader van de HVH annuleren dan wel verplaatsen.. Daarom verzoeken wij iedereen die de komende 2 weken bijeenkomsten gepland heeft in het kader van de HVH de betreffende bijeenkomsten te annuleren dan wel te verplaatsen.

Het is vervelend, maar laten we er samen alles aan doen om ook vanuit de HVH de kans op verdere verspreiding van het virus te minimaliseren.

Indien hierover nog vragen zijn dan verneem ik die graag.

N.B. De lezingen die niet doorgaan, zijn in deze nieuwsbrief voor de volledigheid hieronder vermeld.

Hartelijke groet,
Marco R.F. Wiesehahn
algemeen secretaris HVH.
img
De Hoofdwacht in restauratie, 1995.
Foto: Jos Fielmich Bron: Beeldbank NHA
100 jaar Haerlem in De Hoofdwacht
Donderdag 19 maart zal oud-bestuurslid Wim Cerutti ons meenemen door de geschiedenis van De Hoofdwacht en de eeuw dat onze vereniging in dit bijzondere monument gehuisvest is.  Locatie: De Hoofdwacht. Aanvang: 20.00 uur. Kosten € 4,- per persoon, niet leden € 6,-.

I.v.m. het coronavirus is de lezing afgelast.
I.v.m. coronavirus is
Historisch Café 30 maart afgelast
 
 
 
img
23 april: Lezing Kennemer Boekhandel
 
 
 
Kunsthistoricus Aart van der Kuijl geeft donderdag 23 april een lezing over Haarlems onbekendste invloedrijke schilder: Geertgen tot Sint Jans.
Lees meer
Zaterdag 25 april: Excursie naar Enkhuizen
img
 
 
 
De jaarlijkse excursie gaat in 2020 naar Enkhuizen, waar onder andere het recent vernieuwde Zuiderzeemuseum bezocht wordt. Het museum is te bereiken met het OV of met de auto (er is voldoende parkeergelegenheid).

‘s Ochtends worden we ontvangen in het Zuiderzeemuseum met koffie/thee en een Enkhuizer lekkernij. Hierna volgt een rondleiding door het buitenmuseum. Na de rondleiding is er ruimte om zelf door het Zuiderzeemuseum te lopen en te lunchen op eigen gelegenheid. Na de lunch wordt het programma vervolgd met een keuze uit een rondleiding door het binnenmuseum of een stadswandeling door Enkhuizen onder leiding van een gids van de Vereniging Oud Enkhuizen.

Niet inbegrepen in de prijs voor deelneming zijn: heen- en terugreis (OV of eigen vervoer) en de lunch op eigen gelegenheid.

De verwachte kosten zijn 12,50 euro p.p. voor leden van de Historische Vereniging Haerlem. Nadere bijzonderheden over aanvangstijd en meer worden te zijner tijd bekend gemaakt. Klik hier om u aan te melden.
Oproep voor nieuwe werkgroepleden
img
 
 
 
De werkgroep Gebouw en Omgeving van de Historische Vereniging Haerlem wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed en de uit historisch oogpunt waardevolle openbare ruimte in Haarlem, waaronder ook het groen. In dat kader ontwikkelen de leden activiteiten en wordt projectmatig gewerkt.

De werkgroep is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden (klik hier voor meer informatie). De werkgroep heeft op dit moment  ruimte voor een nieuw lid en zoekt daarom een creatief en enthousiast lid dat actief betrokken wil zijn bij Haarlem met zijn vele cultuurhistorische aspecten en wil meedenken over de leefbaarheid van de stad en concrete voorstellen wil doen om dit te verbeteren, rekening houdend met de diverse, vaak uiteenlopende belangen die er zijn.

De werkgroep komt eenmaal per maand op een dinsdagavond bijeen in De Hoofdwacht. Eenmaal per jaar (meestal in juni) wordt er een vakinhoudelijke excursie georganiseerd door de leden met een bezoek aan een andere stad.

Heb je interesse neem dan contact op met de voorzitter Marcel van Heck telefoonnummer 06 25052487.
img
Uit de Haerlemse boekenmolen
Met de viering van het 100-jarig bestaan van de school als aanleiding schreef oud-leraar Engels, conrector en schoolarchivaris Guido van Rijn een compleet boek over het Kennemer Lyceum. Het bevat een fascinerende, rijk geïllustreerde ontdekkingsreis, die honderd jaar onderwijsgeschiedenis in beeld brengt en nieuw licht laat schijnen op de historie van Kennemerland. .
Uit De Hoofdwacht
img
 
 
 
Op 2 maart j.l. was het Algemeen Bestuur bijeen in De Hoofdwacht voor de 6-wekelijkse bestuursvergadering.  Er is ook deze keer een veelvoud aan onderwerpen besproken: Van het aanvullen van de thee- en koffievoorraad tot de mores hoe we met elkaar in de vereniging om willen gaan en alles daartussen. Nu een terugblik op de belangrijkste drie gespreksonderwerpen.

Het Onderhuis
Zoals bekend, kunnen we alweer meer dan een jaar gebruik maken van Het Onderhuis. Er zijn al een paar mooie exposities en evenementen gehouden, maar er moet nog wel wat werk verricht worden alvorens we de ruimte echt intensief kunnen gaan gebruiken. Daarom ligt er nu een subsidieaanvraag bij diverse instanties voor de inrichting van Het Onderhuis en hebben we nog steeds goede hoop op extra sponsorbijdragen vanuit onze vereniging zelf. Pim van Zalingen is bezig met het op orde brengen van de elektriciteitsvoorzieningen en andere bouwkundige zaken. En dat is maar goed ook, want met name de Jonge Muggen willen er graag aan de slag. Dat laatste overigens, zou anderen zeker niet moeten beletten ook creatief te blijven nadenken over het gebruik van Het Onderhuis, want de ruimte is er uiteindelijk voor de hele vereniging!

Bijeenkomst Werkgroepen
Het bestuur heeft stilgestaan bij de werkgroepenbijeenkomst van donderdagavond 20 februari. Over de hele linie is deze bijeenkomst als heel positief ervaren. Leidraad voor de gesprekken die avond met elkaar vormde het concept-communicatieplan dat de speciale projectgroep in concept inmiddels heeft opgeleverd. En vervolgens zijn in wisselende groepen aanvullende ideeën uitgewisseld. Dat waren er heel wat! In het bestuur is nu besloten dat de tijdelijke projectgroep communicatie deze ideeën toetst en zoveel mogelijk meeneemt in het eindproduct dat bij de eerstkomende AB-vergadering zal worden overhandigd aan de voorzitter. Op deze manier proberen we er een zo breed mogelijk gedragen document van te maken, dat helpt bij de transitie naar een meer zichtbare en nog meer maatschappelijk relevante vereniging.

De lidmaatschapsfactuur
Tot slot dan nog even een toelichting op de herinneringsmail aangaande de contributie. Nog voor de vergadering hebben we als bestuur moeten vaststellen dat een aanzienlijk percentage van de leden het lidmaatschapsgeld nog niet had overgemaakt. Dat heeft ons er toe aangezet om, met een duidelijk herinneringsmail, deze groep leden te willen behoeden voor een eventuele aanmaning en bijkomende kosten. Tegelijkertijd willen we als bestuur natuurlijk de liquiditeitspositie van de vereniging op orde houden. Bovendien is het geld nodig voor de projecten van de vereniging. In het AB is duidelijk geworden dat sommige leden de herinneringsmail als onprettig hebben ervaren. Dat begrijpen we natuurlijk, maar als hoeders van de vereniging hebben we ook een verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde huishouding, dus hopen wij op uw begrip!
Indrukwekkende lezing van Klaartje Pompe
img
 
 
 
Bij de viering van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag wordt al sinds geruime tijd en in toenemende mate over de gehele wereld aandacht besteed aan de positie van de vrouw in de verschillende landen en culturen. In Haarlem was dit jaar op 8 maart de schijnwerper gericht op dr. Gerda Kurtz (1899-1989) die als stadsarchivaris van Haarlem een prominente plaats in het culturele leven van deze stad heeft vervuld.

In een goed - met vrouwen zowel als mannen - bezette zaal in de Janskerk van het Noord-Hollands Archief heeft Klaartje Pompe, directeur Publiek van het NHA, een boeiend verhaal gehouden over Gerda Kurtz. Zij werd destijds altijd respectvol als dr. Kurtz of, ongehuwd zijnde, als juffrouw Kurtz en nooit als mevrouw of Gerda Kurtz aangesproken. Zij was van eenvoudige komaf maar leergierig en ambitieus en studeerde cum laude af, promoveerde cum laude en bekwaamde zich daarna als archivaris zonder in de vooroorlogse crisisjaren en als vrouw ander werk te kunnen krijgen dan als volontair, dus onbetaald. Zij woonde in bij haar ouders en zou ook na hun overlijden nooit een zelfstandige woning hebben maar op kamers bij andere mensen inwonen. Na het overlijden van haar vader moest Gerda Kurtz dringend eigen inkomsten verwerven voor haar bestaan.

Hoe zij er in 1936 in slaagde als eerste vrouw in Nederland de functie van stadsarchivaris te verwerven in een door mannen gedomineerde wereld is een verhaal op zich. In haar sollicitatie was tekenend dat zij het een voordeel noemde dat zij voor een lager salaris kon werken dan een man die immers anders dan zij een gezin had te onderhouden. Met 200 gulden per maand zou zij tevreden zijn. Zij is tot haar pensionering stadsarchivaris van Haarlem gebleven, heeft tientallen publicaties op haar naam staan - waaronder een spraakmakende over Kenau - , een rol gespeeld in vele organisaties en belangrijke onderscheidingen ontvangen.

Als Historische Vereniging Haerlem mogen wij er op deze plaats wel aan herinneren dat zij het eerste vrouwelijke bestuurslid van onze vereniging was en vele bijdragen heeft geleverd aan onze Jaarboeken. Een In memoriam in het Haerlem Jaarboek 1989 van drs. J.J. Temminck geeft een vollediger overzicht van haar verdiensten.

De voordracht van Klaartje Pompe ging vergezeld ging van historische foto’s niet alleen gemaakt van of over Gerda Kurtz maar vooral ook van door haar zelf gemaakte en bewaarde foto’s o.a. over het vijandelijk optreden in WO II.

Tot slot gingen er vanuit de zaal stemmen op om alsnog een Haarlemse straat te vernoemen naar Gerda Kurtz (die na haar pensionering een boek over de straatnamen het licht heeft doen zien en tot haar tachtigste heeft gepubliceerd!). En een ander geluid was dat de in de lezing geschetste biografie verdiende te worden gepubliceerd. Wie weet zijn er lezers die de vervulling van deze wensen kunnen bewerkstelligen.
Gluren bij de Buren
img
 
 
 
Gluren bij de Buren is een woonkamerfestival, waarbij woonkamers in een groot aantal steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een zeer intiem karakter. Ook De Hoofdwacht heeft zijn deuren opengezet

De eerste storm met een naam Ciara komt over Nederland op 9 februari. En het publiek komt letterlijk De Hoofdwacht binnen waaien.

Ingrid en Andrea heten de gasten welkom namens de werkgroep Jonge Muggen van de Historische Vereniging Haerlem. Het publiek kan eerst even gluren in de Tademakamer. Een filmploeg van Haarlem 105 neemt al een aantal kleine interviews af. De Hoofdwacht maakt veel indruk en wij kunnen vertellen over de Vereniging Haerlem en wat we als Jonge Muggen voor scholen kunnen betekenen. Een gezelschap met Amerikaanse toeristen komt binnen schuilen en met nog een aantal ouders met kinderen vormen zij het publiek voor de eerste voorstelling.

Geschiedenis met een twist speelt “Ridder Koen en Ridder Jan en de Jonkvrouwen”. Met werksters die zich voordoen als jonkvrouwen en ridders zo stoer, zo groot, zo’n baard en zo’n zwaard. Alle ingrediënten zijn er om het verhaal van Damiate te vertellen, hoe te overleven tijdens een kruistocht en recepten om konijnen te braden. Het publiek leeft mee met zowel de werksters die ontmaskerd worden, als met de ridders die een vrouw zoeken om te trouwen. We spelen het stuk drie keer waarbij aan verschillende dames wordt gevraagd om met de ridders te trouwen, maar helaas, zelfs de mooie gedichten helpen niet. De ridders gaan weer terug in de kast en de werksters poetsen verder en het publiek waait de deur weer uit. Volgend jaar is er weer een editie van Gluren bij de buren.
Terugblik op filmavond
img
 
 
 
Donderdagavond 27 februari hebben we in een klein gezelschap in De Hoofdwacht op groot scherm gekeken naar twee films gemaakt door lokale amateurverenigingen. Voorafgaand werd een korte film getoond over Hildebrand die ons meeneemt door het hedendaagse Haarlem.

De film ‘Deugd overwint geweld’ werd ingeleid door Frank Smulders van Close-Up, hij vertelde vol passie over de totstandkoming van dit meerjarige project.
Na het bekijken van de film werd er een sfeerimpressie van de opnames getoond.

Na een pauze met popcorn vertelde Joan Patijn van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal over de film ‘Het Wonder van Bloemendaal’, een film over de geschiedenis van de Dorpskerk gemaakt ter educatie van scholieren.

Beide films kenden een aantal overeenkomsten in het productieteam en het enthousiasme waarmee ze gemaakt zijn.
De film ‘Deugd overwint geweld’ is tijdens de openingsuren van De Hoofdwacht te zien op één van beide tv schermen.

Beide films zijn te bekijken via YouTube:
Deugd overwint Geweld
Het wonder van Bloemendaal
img
Actuele agenda
Voor het volledig overzicht van activiteiten...

Klik hier
COLOFON
 
 
 
Haerlem Nieuws is een maandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Haerlem
Postbus 1105, 2001 BC Haarlem   De Hoofdwacht, Grote Markt 17 Haarlem
023 5345422  info@haerlem.nl
  
www.haerlem.nl   haerlemredactie@gmail.com
ledenadministratie@haerlem.nl

IBAN NL89 INGB 0000 3778 82
U ontvangt Haerlem Nieuws als lid of belangstellende van onze vereniging
img
Haerlem NIeuws liever niet ontvangen? klik hier
img img img
< <